konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Legnicy

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ  w Złotoryi
 ogłasza  konkurs na stanowisko :

 

Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Legnicy

 

 

  • Kandydaci na w\w stanowisko winni posiadać kwalifikacje  zgodne z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji  wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami ( Dz. U nr 151 poz. 182)
  • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 06.02.2012r.. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (  DZ. U. Z 2012 poz. 182) tj:

1) podanie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) zaświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko

  • Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  30 dni  od daty opublikowania ogłoszenia na adres::

Sp ZOZ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

ul. Szpitalna 9

59-500 Złotoryja

 

na  kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację  „Konkurs na stanowisko  ...” ( należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur : 30 dni od dnia upływu składania dokumentów.

 

 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

 

Wytworzył:
(2013-03-28)
Udostępnił:
Sebastian Filipiak
(2013-03-28 07:50:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Filipiak
(2013-03-28 07:50:52)